Adres

Gebruiksvoorwaarden 

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.jobmore.com (hierna: "site") gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. 
Door zich toegang te verschaffen tot deze site en de site te gebruiken ga je (gebruiker) onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Inhoud site

JobMore B.V. heeft de inhoud van deze Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot geplaatste vacatures en bedrijven zijn echter afkomstig van derden. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 2 Doel van de site

De site stelt werkzoekenden en werkgevers in staat contact met elkaar op te nemen. JobMore B.V. is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de site. Op jobmore.com worden cookies gebruikt. Bekijk ons Cookie policy om in detail terug te lezen welke cookies van toepassing zijn.

Artikel 3 Gegevens

1. Indien je gebruik wenst te maken van deze site, zal je ervoor zorgdragen dat je gegevens en alle informatie die je invoert juist en actueel zijn. Daarnaast garandeer je dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Site. JobMore B.V. zal uw gegevens verwijderen indien zij foutieve informatie aantreft, inclusief niet-werkende e-mail adressen.
2. JobMore B.V. behoudt zich het recht de teksten van geplaatste CV's in te korten of te wijzigen.
3. Het is niet toegestaan om dezelfde vacature meer dan eenmaal aan te bieden op site, zulks ter beoordeling van site.
4. Site behoudt zich het recht de teksten van geplaatste vacatures in te korten of te wijzigen. Site behoudt zicht tevens het recht voor om vacatures te verwijderen van de site.
5. Site behoudt zich het recht voor je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) JobMore, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. JobMore zal zich inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website. 

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij JobMore, haar licentiegevers en/of de werkgevers/intermediairs.
2. Het is u niet toegestaan de Site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Site, anders dan conform het doel van de Site. Dit houdt tevens onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Site, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. 

Artikel 5 Spam/harvesten

5.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature.

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

- het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van telecommunicatie, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;

- het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van telecommunicatie, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;

- iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

- e-mailadressen van werkgevers/intermediairs en/of werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.

5.2. Indien je (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.


Artikel 6 Uitsluiting

Site behoudt zich het recht voor om je met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien je op enige wijze handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die je op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van site om nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie

Site garandeert niet:

- Dat de informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie juist, actueel en volledig is;

- dat een werkgever en/of intermediair bevoegd is de overeenkomst met je te sluiten;

- dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;

- dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Site is alleen aansprakelijk voor directe schade tengevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van site.
8.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.
8.3 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van site te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van site wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
8.4 Iedere aansprakelijkheid van site voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is JobMore niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Site.

Artikel 9 Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Site volledig voor alle mogelijke claims van jezelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met je gebruik van deze Site.

Artikel 10 Verwijzingen

De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Site heeft geen zeggenschap over deze websites. Site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging

Site spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Site legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Abonnementen

Site is gratis te gebruiken voor werkgevers en werkzoekers. Er zijn geen abonnementskosten. Bij overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden zal het abonnement c.q. de aanmelding beëindigd worden.

Artikel 13 Diversen

Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Site zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

De in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

De Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Site aangepast worden. Site adviseert daarom de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.