Programmaplanner USB

Den Haag, Nederland
Solliciteer
30 dagen geleden Vast
Voltijd
Categorie: ICT
Branche: Rijksoverheid
Uren per week: 20
Ervaring: Ervaren (Niet Leidinggevend), 0 ervaringsjaren
Opleidingsniveau: Bachelor's Degree
Periode: 17-05-2019 - 16-07-2019
Organisatie
FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

Beschrijving Opdrachtgever

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.

Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Beschrijving directie/afdeling

Ketenregie in opgericht om primair het functioneren van de ketens en het verbeteren van de prestaties te faciliteren, in samenwerking met de ketenpartners en de andere onderdelen van DGSenB. Ketenoverleg, inzicht in ketenprestaties, ketenverbetering, keteninformatisering, ketenimplementatie en ketencontrol zijn elementen die de condities scheppen voor een goede ondersteuning van de ketenregisseur om de samenwerking tussen en met de ketenpartners op een goede manier vorm te geven.

Medewerkers van de Ketenregie leggen actief en op eigen initiatief rekenschap af over hun optreden. Dat doen ze niet alleen aan hun hiërarchisch leidinggevende binnen de ketenunit i.o., maar juist ook aan de betrokken ketenpartners en intern betrokken beleidsdirecteuren, afdelingshoofden, programmamanagers. Met hen werken ze immers, ieder vanuit een eigen rol, nauw samen aan het behalen van de maatschappelijke doelen van de ketens.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Informatievoorziening jeugdketen en executieketen De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van de informatievoorziening in de jeugdketen, de veiligheidshuizen en de executieketen. Hiervoor zijn de ketensystemen CORV, GCOS, LIJ en Injus ontwikkeld. De portefeuille Ketenregie is verantwoordelijk voor het organiseren van het beheer van deze ketensystemen. Het voeren van regie op en het beheren van deze ketensystemen is een relatief nieuwe taak voor DGSenB. Het beheer is op te delen in operationeel beheer, tactisch-en strategisch beheer.

Het operationele en tactische werk is belegd bij IT-leveranciers (primair de Justitiële informatiedienst) en ketenpartners. Ketenregie voert het strategisch beheer. De vacature heeft betrekking op USB.

Het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) is in 2011 opgezet om de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen te verbeteren. Programma USB richt zich op het sneller starten van de tenuitvoerlegging, het daadwerkelijk tenuitvoerleggen van straffen en het goed informeren van alle relevante partners binnen en buiten de strafrechtsketen over de tenuitvoerlegging. De basis hiervoor is de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, waarmee de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging verschuift van het Openbaar Ministerie naar de minister van Veiligheid en Justitie. De coördinatie van de feitelijke tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen wordt centraal belegd bij het Centraal Justitieel Incassobureau (verder: CJIB). Per 1 januari 2014 is daartoe binnen het CJIB het Administratie- en InformatieCentrum Executieketen (verder: AICE) van start gegaan. Het AICE draagt er (mede) zorg voor dat strafrechtelijke beslissingen sneller, beter en persoonsgerichter worden uitgevoerd, onder andere door een betere afstemming van verschillende uit te voeren straffen en maatregelen. Door alle strafrechtelijke beslissingen op termijn centraal via het AICE te routeren, te administreren en informatie daarover te verstrekken, ontstaat zicht op de tenuitvoerlegging. De inrichting van dit nieuwe design is een complexe opgave.

In juli 2018 is gekeken naar de veranderopgave op basis van de wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheidsverschuiving die per 1 januari 2020 ingaat. De wet USB werd tot dan toe vooral als een middel gezien om de ambities van het programma USB (sneller, zeker, goed geïnformeerd, optimaal zicht en grip, persoonsgerichte tenuitvoerlegging en een volledige informatiepositie) waar te maken. Een volledig overzicht van wat nodig is om de wet per 1 januari 2020 te implementeren en een bijbehorend actieplan ontbrak. Dat is inmiddels gerealiseerd.

Hierbij was van groot belang dat de totale scope van alle onderwerpen zo snel mogelijk helder en zeker wordt vastgesteld, zodat op basis daarvan de impact kan worden bepaald van WAT er verandert en HOE dat het beste uitgevoerd kan worden.

We weten nu al dat de veranderopgave groot is en van alle betrokken ketenpartners een forse inspanning vraagt. Dat betekent ook dat kritisch gekeken moet worden naar wat echt moet om op 1 januari 2020 de wet USB in werking te laten treden.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Als programmaplanner werk je in hoge mate zelfstandig. De belangrijkste taken betreffen:

 • Het verzamelen en toetsen van de planningen (doorlooptijd) van de projecten, clusters en ketenorganisaties binnen het USB programma.
 • Het beheren van een programmaplanning inclusief mijlpalen en afhankelijkheden, in eerste instantie voor de periode tot en met 1 januari 2020 met mogelijk korte uitloop daarna.
 • Het bewaken van de samenhang en consistentie tussen de programmaplanning met en de onderliggende planningen per project, cluster en ketenorganisatie.
 • Het bewaken van de realisatie van de planningen en tijdig signaleren van knelpunten.

Je baseert je producten op de planningen zoals aangeleverd door de projecten en ketenorganisaties binnen het programma USB.

Je bent lid van de programmabureau en legt verantwoording af aan de ‘Coördinator Programmabureau'. Je hebt daarnaast direct contact met de project/clusterleiders en de programmamanagers (en/of hun PMO) per ketenpartner om informatie te verzamelen of feedback te geven op de aangeleverde informatie.Arbeidsvoorwaarden

In overlegFunctie-eisen
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 20 uur per week voor de periode tot 1/3/2020
 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding HBO-opleiding
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring op het gebied van planning in grote vergelijkbare projecten en/of programma's
 • Aantoonbare grote vaardigheid (snelheid en kundigheid) vereist in het werken met planningstools voor aggregatie en rapportage over de planningen, voortgang en realisaties.

Wensen

 • Je hebt relevante ervaring heeft als planner in soortgelijke projecten.
 • Je hebt relevante ervaring heeft met dergelijke projecten binnen J&V
 • Je hebt relevante ervaring heeft met het werken met planningstools voor aggregatie en rapportage over de planningen, voortgang en realisaties.Meer informatie

Share
Ontvang soortgelijke vacatures per e-mail
Je kan je op ieder moment weer afmelden
Vragen? Neem dan contact op met mij
Nigel Nagtzaam
Lebretweg 1, 6861 ZV Oosterbeek, Nederland
135 openstaande vacatures
Vergelijkbare vacatures