Adres

Privacy Statement

Inleiding

Deze site is eigendom van JobMore B.V., onderdeel van de HelloFlex group. De HelloFlex group hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar klanten, opdrachtgevers, leveranciers, intermediairs, werknemers, werkzoekenden en te bemiddelen zelfstandigen.

Met dit statement informeren we alle bezoekers van de site over welke gegevens we van ze verzamelen, waarvoor en hoelang we ze bewaren. Een en ander conform de wettelijke bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is verantwoordelijk?

JobMore B.V. is een platform waarop gratis CV’s en vacatures kunnen worden geplaatst en kunnen worden ingezien. JobMore B.V. maakt het verder mogelijk om matches tussen sollicitanten en bedrijven tot stand te brengen.

Op dit platform worden persoonsgegevens verwerkt. JobMore B.V. is in dezen als verwerkingsverantwoordelijke te beschouwen, omdat ze doel en middelen van deze verwerking vaststelt.

2. Voor welk doel verzamelen we jouw persoonsgegevens?

●  Om je bedrijf en CV’s op de website te plaatsen;
●  Om je CV op de website te plaatsen;
●  Om je de mogelijkheid te bieden vacatures op de website te bekijken en daarop te solliciteren;
●  Om je te abonneren op een job-alert of je een nieuwsbrief aan te kunnen bieden;
●  Om te kunnen zoeken op CV en met kandidaten in contact te komen;
●  Om je een account te kunnen geven.

3. Welke gegevens verwerken we?

Inschrijven als kandidaat                                                                                                                 

We verwerken de volgende gegevens: naam en contactgegevens bedrijf, naam en contactgegevens gebruiker, inloggegevens, evt. naam en contactgegevens in de vacaturetekst. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Inschrijven als werkgever

We verwerken de volgende gegevens: CV-gegevens, naam en adresgegevens, contactgegevens (email/telefoon), geslacht en inloggevens. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Aanvragen nieuwsbrief of job alerts

We verwerken de volgende gegevens: emailadres.

4. Op welke wettelijke grondslagen verwerken we je gegevens?

●  We verwerken jouw gegevens op basis van algemeen gerechtvaardigd belang, waarin we jou privacy in alle gevallen het zwaarst mee laten wegen.
●  Indien je zelf beslist om direct te solliciteren op een vacature, word je doorgeleid naar de website van de betreffende werkgever of arbeidsbemiddelaar.
●  Indien je een zakelijk abonnement of een gebruikersovereenkomst met ons aangaat, verwerken wij je gegevens op basis van een overeenkomst.

5. Derden

Door het verstrekken van je gegevens ben je ermee akkoord gegaan dat deze gegevens gepubliceerd en openbaar gemaakt worden. We zullen jouw gegevens niet delen met andere derden tenzij met je toestemming of tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Uitzonderingen hierop:
●  In het kader van het nemen van beveiligingsmaatregelen en het ontwikkelen van onze software kan het voorkomen dat gegevens gedeeld worden met bedrijven die deel uit maken van de HelloFlex group. Indien verwerking buiten de EU plaatsvindt, zullen we passende maatregelen treffen om te zorgen voor voldoende bescherming van persoonsgegevens.
●  De hosting van de data vindt plaats bij een professioneel hostingbedrijf in Nederland.

6. Wat zijn je rechten (en plichten)?

Sommige gegevens kunnen door jezelf bijgehouden en gewijzigd worden. We gaan er vanuit dat je de gegevens zelf up-to-date houdt.

Voor de uitoefening van je rechten kun je bij ons terecht. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens. In het kort heb je het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te wissen.

7. Welke beveiligingsmaatregelen treffen we?             

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. We houden onze software up-to-date, versleutelen het verkeer tussen browser en de server (https), we slaan je persoonsgegevens versleuteld op, nemen maatregelen om spam tegen te gaan, hanteren een krachtig wachtwoordbeleid, maken gebruik van een professioneel hostingbedrijf in Nederland en doen regelmatig securitychecks. Indien, en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, dan zijn we met deze derden overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

8. Bewaartermijn                 

Je gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het doel.

Als de toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt ingetrokken, een wissingsverzoek wordt gehonoreerd en/of een overeenkomst wordt beëindigd zullen we je gegevens direct verwijderen of anonimiseren. 

We verlangen van jezelf de actualiteit van CV’s of vacatures te onderhouden. We kunnen periodiek notificaties verzenden om na te gaan of je gegevens nog vermeld moeten blijven worden.

9. Datalek             

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden via onderstaand emailadres.

10. Wijzigingen                     

Periodiek wijzigen we dit statement. Deze versie is de versie van 1 mei 2018.

11. Contactgegevens

HelloFlex group bv

Julianalaan1

1213 AP Hilversum

035-646 4412

12. Gebruik van cookies

Bekijk ons Cookie policy om in detail terug te lezen welke cookies wij gebruiken.

13. Vragen, opmerkingen of klachten?

Over JobMore of deze site: support@jobmore.com

Over privacy en uitvoeringen rechten: persoonsgegevens@helloflexgroup.com

Melden (vermoeden van) datalekken: datalek@helloflexgroup.com

We wijzen je er ook op dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens niet conform de wet behandelen.

Dit privacy statement (versie 1 mei 2018) kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd.